ÓSMOKLASISTO SZUKASZ SZKOŁY DLA SIEBIE I CHCESZ SPRAWDZIĆ CZY SZKOŁA PLASTYCZNA JEST DLA CIEBIE!
zapraszamy na konsultacje on-line swoich prac, które poprowadzą nauczycielki przedmiotów artystycznych naszej szkoły.

Konsultacje ruszają od 15 lutego 2021r. za pośrednictwem platformy MS TEAMS (przy wyborze dołączenia do spotkania przez osoby nieposiadające aplikacji polecamy wybrać przeglądarkę internetową, tj. opcję drugą)

Konsultacje wznawiamy po przewie świątecznej od dnia 13 kwietnia 2021r.

we wtorki: 16.00-17.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa71fb257123c4c96918846f626f51d5e%40thread.tacv2/1612973635699?context=%7b%22Tid%22%3a%2286a2ea86-9377-4fd8-828b-98e729c2e8ed%22%2c%22Oid%22%3a%225b3eb425-edc5-4fe0-bd20-ab30941f6727%22%7d