Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu

O naszej szkole

Nadzór nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej specjalistyczna jednostka działająca na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacji dotyczących funkcjonowania szkoły udziela starszy wizytator regionalny: Anna Drogowska. Biuro wizytatora: ul. Andrzeja Szwalbego 1, 85-080 Bydgoszcz, tel. 52 345 71 63, drogowska@cea.art.pl

 

Nauka dzienna

Liceum Sztuk Plastycznych to niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest nową placówką na rynku toruńskim (działającą od 2020 roku), która kieruje swoją ofertę edukacyjną do młodzieży – absolwentów szkoły podstawowej. Nauka u nas jest  DZIENNA i BEZPŁATNA. Kształcimy w  zawodzie PLASTYK  w następujących specjalnościach: techniki graficzne /projektowanie graficzne/ oraz fotografia i film /fotografia artystyczna/.
Nadzór nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej – specjalistyczna jednostka działająca na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie.

 

 

W naszej szkole

W trakcie nauki uzyskujesz …

1.     twórczo realizuje prace plastyczne, posługując się odpowiednimi środkami wyrazu, wyraża własną osobowość artystyczną
2.     wykonuje prace projektowe, wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności warsztatowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów
3.     korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących sztuk plastycznych
4.     stosuje w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka
5.     stosuje terminy i pojęcia z zakresu sztuk plastycznych

6.     sporządza dokumentację projektową i wykonawczą w zakresie swojej specjalności
7.     dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze
8.     umiejętnie i racjonalnie organizuje własny warsztat pracy, analizuje swoje dokonania twórcze i warsztatowe oraz świadomie dokonuje zmian
9.     uczestniczy w wystawach i innych wydarzeniach artystycznych
10.  podejmuje wyzwania, biorąc udział w konkursach i przeglądach

 

11.  dokonuje chronologicznego przeglądu dziejów sztuki oraz charakterystyki poszczególnych epok, stylów, tendencji i kierunków, a także twórczości poszczególnych artystów
12.  na podstawie analizy formalnej i treściowej dokonuje świadomej oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych dzieł sztuk plastycznych
13.  zna podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności artystycznej
14.  wymienia i rozróżnia instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa związane ze swoim zawodem
15.  potrafi zainicjować i poprowadzić własną działalność artystyczną, a także planuje i podejmuje działania marketingowe z tym związane.

 

Języki obce

Obowiązującymi językami obcymi w naszej szkole są: język angielski i język niemiecki.

Poniżej do pobrania wykaz nauczanych przedmiotów ogólnokształcących oraz sekcji artystycznej

 

 

v

Informacje

od Dyrekcji

Dyrektor Szkoły: mgr Lidia Stupak
dyżur dyrektora szkoły: wtorek 13.00-15.00

Uczniów

Ilość Szkół TSPS

Specjalizacje

Doświadczenie w latach

Szybki kontakt

 

 

Informacje i zapisy do szkoły:
Toruń, ul. Jęczmienna 10, I piętro
tel. kom: 509 739 850

www.liceumplastyczne.eu